This is an example of a HTML caption with a link.
:::

List Repair

報修日期 報修內容 報修者 通知 回覆者 回覆日期 處理
2023-05-09 149 電視觸碰 施碧鳳 資訊設備 尚待處理
2023-05-04 148 視聽教室門角環脫落 衛生組 總務處 陳瑞麟 2023-05-17 已修復
2023-04-27 147 幼兒園配膳室插座無法過電 莊蕙慈 總務處 陳瑞麟 2023-05-10 已修復
2023-04-27 146 401大屏觸控接頭故障,無法使用觸控功能 邱淑婷 資訊設備 尚待處理
2023-04-12 145 落地窗膠條脫落 張家瑋 總務處 陳瑞麟 2023-04-25 已修復
2023-03-29 144 303有兩張桌子會晃 林伊嬋 總務處 陳瑞麟 2023-04-17 已修復
2023-03-27 143 走廊音響螺絲掉了 劉建宏 總務處 陳瑞麟 2023-04-17 已修復
2023-03-27 142 棉被櫃門 白逸萱 總務處 陳瑞麟 2023-04-17 已修復
2023-03-15 141 101學生的桌子一張 吳佳曄 總務處 陳瑞麟 2023-03-21 已修復
2023-03-14 140 601教室電燈不亮 賴嘉玉 總務處 陳瑞麟 2023-03-21 已修復
2023-03-13 139 朝陽樓3樓女廁 邱筱雯 總務處 陳瑞麟 2023-03-21 已修復
2023-03-09 138 學生置物櫃,門叩脫落。 黃英鉦 總務處 陳瑞麟 2023-03-21 已修復
2023-03-09 137 摩拖車車棚通道高低差過大 林伊嬋 總務處 尚待處理
2023-03-07 136 303教室燈管有一支壞了 林伊嬋 總務處 陳瑞麟 2023-03-10 已修復
2023-03-03 135 603走廊逃生路線LED燈無法固定 邱義相 總務處 陳瑞麟 2023-03-10 已修復
2023-02-20 134 燈管故障 柯麗娟 總務處 陳瑞麟 2023-03-10 已修復
2023-02-14 133 大電視無法投影電腦畫面 莊蕙慈 總務處 陳瑞麟 2023-02-20 已修復
2023-02-13 132 601大電視無法觸控 賴嘉玉 資訊設備 尚待處理
2022-12-15 131 健康中心飲水機熱水箱溢水孔漏水 蔡佳娟 總務處 陳瑞麟 2023-01-05 已修復
2022-12-08 130 303儲藏室的門檔鬆掉 林伊嬋 總務處 陳瑞麟 2023-01-09 已修復
:::

小新跳繩王示範影片

母語日

:::

小新國小相關資訊

link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=7   link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653&year=112link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653 \link to https://read.tn.edu.tw/link to https://read.tn.edu.tw/
link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=1 link to https://fatraceschool.k12ea.gov.tw/frontend/search.html?school=64736446 \  link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_book3/page.php?tbsn=4&tbdsn=20link to https://www.ssees.tn.edu.tw/uploads/tad_uploader/tmp/13/%E5%B0%8F%E6%96%B0%E6%95%99%E5%B8%AB%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%88%87%E7%AE%A1%E6%95%99%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%BE%A6%E6%B3%95.pdflink to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=6link to http://www2.tn.edu.tw/2019-nCoV/

link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=8 link to http://www2.tn.edu.tw/2019-nCoV/     link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_ca link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=2

img link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653&year=112empty head

link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=2link to https://dengue.tn.edu.tw/Decree.htmllink to https://www.ssees.tn.edu.tw/search.php?query=%E5%B0%8F%E6%96%B0%E6%95%99%E5%B8%AB%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%88%87%E7%AE%A1%E6%95%99%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%BE%A6%E6%B3%95&action=results
link to https://docs.google.com/forms/d/1nekbcUI78rizbPBpVBT24CO-nbyq3y1djt61vDAWbmA/editlink to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=8link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=8

link to https//www2.tn.edu.tw/2019-nCoV/