This is an example of a HTML caption with a link.
:::

List Repair

報修日期 報修內容 報修者 通知 回覆者 回覆日期 處理
2022-02-18 69 103電視故障 訪客 總務處 訪客 2022-02-25 已修復
2022-02-17 68 104教室燈管壞掉 訪客 總務處 訪客 2022-02-18 已修復
2022-02-17 67 馬桶堵塞 訪客 總務處 訪客 2022-02-25 已修復
2022-02-17 66 沖水器滴水 訪客 總務處 訪客 2022-02-25 已修復
2022-02-15 65 6-2大電視出現紅點 訪客 總務處 訪客 2022-02-17 已修復
2022-02-14 64 燈管壞掉 訪客 總務處 訪客 2022-02-17 已修復
2022-02-14 63 朝陽樓廁所 訪客 總務處 訪客 2022-02-25 已修復
2022-02-14 62 朝陽樓廁所 訪客 總務處 訪客 2022-02-25 已修復
2022-02-14 61 樂學樓一樓女廁電燈 訪客 總務處 訪客 2022-02-16 已修復
2022-02-11 60 學生桌子壞掉 訪客 總務處 訪客 2022-02-18 已修復
2022-02-09 59 教室電燈不亮 訪客 總務處 訪客 2022-02-10 已修復
2022-01-17 58 大電視螢幕太暗 訪客 資訊設備 訪客 2022-02-17 已修復
2022-01-14 57 電腦無法開機 訪客 資訊設備 訪客 2022-02-17 已修復
2022-01-13 56 幼兒園旁殘障坡道附近燈具損壞 訪客 總務處 蘇育志 2022-01-17 處理中
2022-01-04 55 104 教師用電腦螢幕 訪客 資訊設備 蘇育志 2022-01-12 已修復
2022-01-03 54 電子白板邊框掉落 訪客 總務處 蘇育志 2022-01-04 已修復
2021-12-23 53 學生椅子壞掉 訪客 總務處 蘇育志 2021-12-24 已修復
2021-12-20 52 601學生桌腳鬆開 訪客 總務處 蘇育志 2021-12-24 已修復
2021-12-14 51 燈管壞掉 訪客 總務處 蘇育志 2021-12-16 已修復
2021-12-06 50 實驗桌洗手台漏水 訪客 總務處 蘇育志 2021-12-15 已修復
:::

小新跳繩王示範影片

母語日

:::

小新國小相關資訊

link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=7   link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653&year=112link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653 \link to https://read.tn.edu.tw/link to https://read.tn.edu.tw/
link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=1 link to https://fatraceschool.k12ea.gov.tw/frontend/search.html?school=64736446 \  link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_book3/page.php?tbsn=4&tbdsn=20link to https://www.ssees.tn.edu.tw/uploads/tad_uploader/tmp/13/%E5%B0%8F%E6%96%B0%E6%95%99%E5%B8%AB%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%88%87%E7%AE%A1%E6%95%99%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%BE%A6%E6%B3%95.pdflink to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=6link to http://www2.tn.edu.tw/2019-nCoV/

link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=8 link to http://www2.tn.edu.tw/2019-nCoV/     link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_ca link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=2

img link to http://course.tn.edu.tw/school.aspx?sch=114653&year=112empty head

link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=2link to https://dengue.tn.edu.tw/Decree.htmllink to https://www.ssees.tn.edu.tw/search.php?query=%E5%B0%8F%E6%96%B0%E6%95%99%E5%B8%AB%E8%BC%94%E5%B0%8E%E8%88%87%E7%AE%A1%E6%95%99%E5%AD%B8%E7%94%9F%E8%BE%A6%E6%B3%95&action=results
link to https://docs.google.com/forms/d/1nekbcUI78rizbPBpVBT24CO-nbyq3y1djt61vDAWbmA/editlink to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=8link to https://www.ssees.tn.edu.tw/modules/tad_uploader/index.php?of_cat_sn=8

link to https//www2.tn.edu.tw/2019-nCoV/